/ podmínky užívání /


 

Podmínky užívání a Pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji (GDPR)

 

ČÁST I - Podmínky užívání      

1 – Úvodní ustanovení
SikovniLide.cz je server (dále též
portál“) určený k zprostředkování nákupu a prodeje ručně vyráběných autorských předmětů a děl (dále „zboží“) mezi uživateli serveru – registrovaných i neregistrovaných kupujících a registrovaných prodejců.
Provozovatelem SikovniLide.cz je společnost ELISS-2000 s.r.o., se sídlem v Praze 4, Jihlavská 829/72, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 77309 pod Identifikačním číslem (IČ): 261 78 320 (dále „společnost“).
Užíváním a registrací na internetovém portálu SikovniLide.cz dává uživatel (registrovaný i neregistrovaný) souhlas s těmito podmínkami, které jsou v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů (GDPR).
Sikovnilide.cz není prodejcem předmětů a děl prezentovaných prodávajícími na serveru www.SikovniLide.cz alias www.sikovni-lide.cz, www.sikovniludia.sk a www.sikovni-ludia.sk (dále „SikovniLide.cz), ale pouze zprostředkovatelem tohoto prodeje.
Nakupovat na serveru SikovniLide.cz může registrovaný i neregistrovaný kupující. Prodávat zboží smí pouze registrovaný prodávající.

2 – Registrace na SikovniLide.cz
Registrace na SikovniLide.cz je pro prodávající i kupující bezplatná.
Registrovat se na SikovniLide.cz mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby se sídlem v České Republice nebo na Slovensku.
Uživatel je povinen při registraci zadat všechny údaje, označené v registračním formuláři jako povinné (údaje označené hvězdičkou). Registrovaný uživatel zodpovídá za pravdivost svých údajů při registraci a je povinen udržovat tyto údaje ve svém profilu aktuální.
Uživatel je oprávněn zaregistrovat pouze jeden uživatelský účet.
Prodávat zboží na SikovniLide.cz smí pouze registrovaní uživatelé.
Potvrzením registrace se uživatel zavazuje k dodržování podmínek užívání.

3 – Nákup zboží
Nakupovat zboží na SikovniLide.cz mohou registrovaní i neregistrovaní kupující.
Kupující si je vědom, že provozovatel není prodejcem nabízeného zboží a neodpovídá nijak za jeho kvalitu.
Kupující se objednáním zboží na SikovniLide.cz (vložením zboží do košíku a následným odesláním objednávky prodejci/prodejcům) zavazuje ke splnění platebních podmínek určených prodávajícím/prodávajícími, v případě že objednávka je prodávajícím/prodávajícími akceptována (úplně nebo částečně). Kupující rovněž objednáním zboží akceptuje dodací podmínky určené prodávajícím/prodávajícími a zavazuje se uhradit příslušné poštovné.
Odesláním objednávky prodávajícímu kupující pouze informuje o zájmu o nabízené zboží. Objednávka může být prodávajícím neakceptována, a to i bez udání důvodu.

V případě, že prodávající akceptuje pouze část objednávky, kupující je povinen uhradit pouze tuto část.
Kupující neplatí provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Kupujícím je zakázáno vyzývat prodávajícího k uzavření obchodů mimo server SikovniLide.cz, či je jinak kontaktovat za účelem porušení podmínek užívání.

4 – Prodej zboží
Prodávat zboží na SikovniLide.cz smí pouze registrování prodávající.
Prodávajícím může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem v České republice nebo na Slovensku, za kterou jedná fyzická osoba.
Prodávající uveřejňuje zboží k prodeji prostřednictvím internetové šablony k tomu určené. Prodávající je povinen při vkládání zboží na server uvést všechny požadované informace k nabízenému zboží.
Prodávající odpovídá za autentičnost fotografií zboží, které nabízí k prodeji a za pravdivost jeho popisu a začlenění do relevantní kategorie zboží. Prodávající musí mít právo k užití těchto fotografií dle platných právních předpisů České republiky.
Prodávající má možnost aktualizovat nabídku svého zboží (popis, počet kusů apod.), jako i odstranit zboží z nabídky (pozor: z důvodu zachování webových odkazů nelze výrobek úplně odstranit, lze ho ale po přihlášení do vlastního účtu deaktivovat (vyřadit z nabídky) pomocí odznačení ikonky “vystavit zboží” u konkrétního výrobku, nebude tak zpřístupněn ostatním uživatelům portálu).
Prodávající se zavazuje nijak nezveřejnit své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail apod.) za účelem přímého kontaktu s kupujícím ani nijak jinak nabádat k uzavření obchodu mimo server SikovniLide.cz.
Prodávající je povinen po obdržení objednávky tuto objednávku potvrdit nebo odmítnout v celé výši nebo její část, a to nejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky kupujícím.

Přijetím objednávky vzniká prodávajícímu povinnost postupovat dle předem stanovených pokynů a vyexpedovat zboží po zaplacení objednávky (v případě dobírky po obdržení objednávky) bez zbytečného odkladu.

Zakázané zboží:
    Zakázáno je nabízet zejména následující zboží:
      - Zboží, jež neodpovídá všeobecnému označení „rukodělné“;
      - Zboží, jehož koupě či prodej je v rozporu s právními předpisy ČR;
      - Zboží, jehož prodejem dochází k porušování duševního vlastnictví;
      - Pornografické, nebo jiné pohoršující materiály;
      - Služby (výjimkou jsou nabídky kategorii Kurzy)

Prodávající je povinen uvést plnou cenu za zboží včetně DPH, za kterou je ochoten zboží prodat. Z této konečné ceny se vypočítá provize. Cena zboží musí být přiměřená k podstatě nabízeného zboží z hlediska pracnosti, použití materiálů apod.

5 - Provize
Výše provize činí 10% z prodejní ceny zboží.
Povinnost uhradit provizi vzniká prodávajícímu v momentě potvrzení objednávky od kupujícího. Provize za jednotlivé položky se načítá a prodávajícímu se vystavuje elektronicky faktura jednou měsíčně. Minimální provize za jednu položku činí 1 korunu českou.
V případě, že kupující nezaplatí cenu za objednané zboží a z tohoto byla započítána provize, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. V takovém případě se provize z nezaplacené objednávky v případě uznání ze strany provozovatele stornuje. V případě, kdy faktura je již vystavena, bude prodávajícímu v případě uznání ze strany provozovatele poskytnuta sleva v dalším zúčtovacím období.
Splatnost faktur za provize je uvedena na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky provize na účet provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit penále ve výši 0,5% z celkové fakturované částky za každý den opoždění platby. Provozovatel je oprávněn rovněž vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

6 – Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci existujícím uživatelům, případně ji nepovolit novým zájemcům, a to i bez udání důvodu.
Provozovatel nijak nezodpovídá za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím.
V případě sporu je provozovatel oprávněn, nikoli povinen poskytnout kupujícímu či prodávajícímu údaje o protistraně v souladu s platnými právními předpisy a pravidly pro ochranu osobních údajů.
Provozovatel má právo kdykoli odstranit zboží ze systému a to i bez udání důvodu.
Provozovatel má právo disponovat s vloženými fotografiemi uživatelů k propagačním účelům SikovniLide.cz.

7 – Neprodejní sekce
V neprodejní sekci uřčené pro komunikaci mezi prodejci a kupujícími je zejména zakázáno:
Zveřejňování nebo umožňování dohledání přímých osobních údajů (telefonní číslo, adresa, e-mail);
Zveřejňování odkazů na web, facebook, nebo jiné komunitní servery;
Vkládání reklam, nebo odkazů reklamního charakteru;
Uveřejňovat komentáře, které by mohly mít protiprávní charakter.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smazat nevhodné příspěvky a to i bez udání důvodu.

8 – Ochrana osobních údajů (viz níže ČÁST II - Pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji (GDPR)).

Provozovatel zachází s veškerými informacemi uvedenými uživateli při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 05. 2018., a je oprávněn je poskytnout pouze za zde uvedených podmínek.
Uživatel uděluje provozovateli souhlas s nakládáním jím zveřejněných údajů v souvislosti s provozem SikovniLide.cz a s poskytováním těchto údajů kupujícím a prodávajícím v případě uzavření objednávky či reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout dle zákona. 

9 – Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn měnit Podmínky užívání. Provozovatel je povinen zveřejnit změněné Podmínky užívání na svém portálu. V případě nesouhlasu s aktualizovanou verzi Podmínek užívání má uživatel právo požádat o ukončení registrace.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše provize za uskutečněný prodej. V takovém případě je povinen tuto skutečnost oznámit svým uživatelům minimálně s týdenním předstihem a to prostřednictvím emailu. Na objednávky, které byly přijaté prodejcem před případnou změnou výší provize, se taková změna vztahovat nebude. 

Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru SikovniLide.cz nebo jeho částí.

 

ČÁST II - Pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji (GDPR) 

1 - Podmínky zpracování osobních údajů


Tato pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji společnosti ELISS-2000 s.r.o., provozovatelem portálu Šikovní lidé se sídlem v Praze 4, Jihlavská 829/72, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíl C, vložka 77309, IČ: 261 78 320 (dále jen „společnost“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.sikovnilide.cz alias www.sikovni-lide.cz, www.sikovniludia.sk a www.sikovni-ludia.sk (dále jen „portál“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 05. 2018.

 

2 - Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Správce osobních údajů portálu je společnosti ELISS-2000 s.r.o. se sídlem Jihlavská 829/72, 140 00 Praha 4, IČ 261 78 320 a to dle nařízení, zmíněných v odstavci 1 těchto pravidel.

 

K vašim údajům má dále přístup:

-       AIVision, s.r.o., se sídlem Praha 7, Ovenecká 15/1022, PSČ 170 00, IČ: 27131955 – na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy.

-       Google LLC, Mountain View, CA 94043, USA - anonymní statistika Google Analytics - smluvní ujednání v rámci obchodních podmínek.

-       Konkrétní prodejce, jehož zboží zakoupíte (právní titul - plnění kupní smlouvy) - smluvní ujednání v rámci obchodních podmínek.

 

3 - Jaké údaje shromažďujeme

Při objednávce zboží, vystaveného k prodeji prostřednictvím portálu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, dodací adresa, email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi portálem a uživatelem.

 

Na portálu ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů.

 

Registrovaný uživatel:

-       Název profilu (veřejný)

-       Profilový obrázek/foto (veřejný)

-       Přihlašovací heslo (neveřejné, uloženo v šifrovací podobě)

-       IP Adresa, ze které byl účet uložen (neveřejná)

-       Jméno a příjmení (neveřejné)

-       Pohlaví (neveřejné)

-       Adresa (neveřejné)

-       E-mail (neveřejný)

-       Telefon (neveřejný)

-       IČ/DIČ – pouze pro prodejce, který má podnikatelské oprávnění (neveřejný)

-       Adresa firmy (neveřejný)

-       údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách (neveřejné)

 

Neregistrovaný uživatel:

-       IP Adresa přístupu (neveřejné)

-       Jméno a příjmení – pouze kupující (neveřejné)

-       Adresa – pouze kupující (neveřejné)

-       Email – pouze kupující (neveřejný)

-       Telefon – pouze kupující (neveřejný)

-       údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách (neveřejné)

 

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí ani jiným osobám či firmám za marketingovým anebo jiným účelům. 

 

4 - Účel shromažďování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR:

-       Nákup a prodej zboží a služeb prostřednictvím portálu (zprostředkování uzavření kupní smlouvy) - právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto osobní údaje získáváme výhradně na základě vaší registrace na portálu nebo vyplněním vašich údajů při objednávce v košíku.

 

-       Využití vašeho emailu za účelem zasílání informací o novinkách na portálu neboli tzv. newsletterů (sdělení ohledně zboží z nabídky uživatelů portálu) – a to však pouze v případě udělení vašeho souhlasu. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat po přihlášení do svého účtu na adrese http://www.sikovnilide.cz/userAdmin/personal, případně zaslat svůj požadavek na info@sikovnilide.cz a nebo na adresu sídla společnosti.

 

-       Emailová a telefonická komunikace – poradenství/podpora. V případě, že nás kontaktujete emailem nebo telefonicky, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

-       Cookies - při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.

 

Na portálu nepoužíváme cookies za účelem osobní identifikace uživatelů.

 

Ukládáme pouze cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek (identifikátor session) – technické cookies a cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit a může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele vašeho internetového prohlížeče

 

5 - Práva uživatelů 

Uživatel má právo požadovat od správce portálu přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

V souladu s platnými právními předpisy máte tedy právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zasíláním emailových zpráv. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám nejpozději do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

 

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

6 - Způsob smazání nebo úpravy osobních údajů uživatelů

Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností viz níže či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

-       Pokud uživatel provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.

-       Pokud uživatel neprovedl žádnou objednávku, mohou jeho data být na jeho žádost smazána.

-       Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.

-       Pokud prodávající nepřijal žádnou objednávku, mohou jeho data být na jeho žádost smazána.

 

Máte právo na opravu svých osobních údajů, kterou můžete provést ve svém účtu na adrese http://www.sikovnilide.cz/userAdmin/personal vyjímá Uživatelského jména (obvykle není skutečné jméno uživatele, neboli přezdívka), které není možné po dokončení registrace na portálu změnit.  V případě neregistrovaných uživatelů nás pro případné opravy kontaktujte prosím prostřednictvím kontaktního formuláře na www.sikovnilide.cz nebo na info@sikovnilide.cz

 

Udělený souhlas pro zasílání emailových zpráv můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. A to po přihlášení ve svém uživatelském účtu na adrese http://www.sikovnilide.cz/userAdmin/personal

 

7 - Doba uchovávání osobních údajů

Data jsou uchovávána po dobu činnosti internetového portálu nebo po zákonem stanovenou lhůtu, je-li delší (daňový zákon určuje dobu uchovávání 10 let)

 

8 - Způsob zabezpečení dat uživatelů

Vaše data zpracovává Poskytovatel těchto služeb - firma AIVision, s.r.o., IČO 27131955, se sídlem Praha 7, Ovenecká 15/1022, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98664, se kterou máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených OÚ, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto OÚ nebo k jejich ztrátě. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.

 

Zpracovatel dále prohlašuje, že ochrana OÚ podléhá jeho interním předpisům. Ty určují, že k OÚ budou mít přístup pouze oprávněné osoby a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.

 

www.SikovniLide.cz