/ podmínky užívání /


1 – Úvodní ustanovení
SikovniLide.cz je server určený k zprostředkování nákupu a prodeje ručně vyráběných autorských předmětů a děl (dále „zboží“) mezi uživateli serveru – registrovaných i neregistrovaných kupujících a registrovaných prodejců.
Provozovatelem SikovniLide.cz je společnost ELISS-2000 s.r.o., se sídlem v Praze 4, Jihlavská 829/72, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 77309 pod Identifikačním číslem (IČ): 261 78 320.
Užíváním a registrací na internetovém portálu SikovniLide.cz dává uživatel (registrovaný i neregistrovaný) souhlas s těmito podmínkami.
Sikovnilide.cz není prodejcem předmětů a děl prezentovaných prodávajícími na serveru www.SikovniLide.cz (dále „SikovniLide.cz), ale pouze zprostředkovatelem tohoto prodeje.
Nakupovat na serveru SikovniLide.cz může registrovaný i neregistrovaný kupující. Prodávat zboží smí pouze registrovaný prodávající.

2 – Registrace na SikovniLide.cz
Registrace na SikovniLide.cz je pro prodávající i kupující bezplatná.
Registrovat se na SikovniLide.cz mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby se sídlem v České Republice nebo na Slovensku.
Uživatel je povinen při registraci zadat všechny údaje, označené v registračním formuláři jako povinné (údaje označené hvězdičkou). Registrovaný uživatel zodpovídá za pravdivost svých údajů při registraci a je povinen udržovat tyto údaje ve svém profilu aktuální.
Uživatel je oprávněn zaregistrovat pouze jeden uživatelský účet.
Prodávat zboží na SikovniLide.cz smí pouze registrovaní uživatelé.
Potvrzením registrace se uživatel zavazuje k dodržování podmínek užívání.

3 – Nákup zboží
Nakupovat zboží na SikovniLide.cz mohou registrovaní i neregistrovaní kupující.
Kupující si je vědom, že provozovatel není prodejcem nabízeného zboží a neodpovídá nijak za jeho kvalitu.
Kupující se objednáním zboží na SikovniLide.cz (vložením zboží do košíku a následným odesláním objednávky prodejci/prodejcům) zavazuje ke splnění platebních podmínek určených prodávajícím/prodávajícími, v případě že objednávka je prodávajícím/prodávajícími akceptována (úplně nebo částečně). Kupující rovněž objednáním zboží akceptuje dodací podmínky určené prodávajícím/prodávajícími a zavazuje se uhradit příslušné poštovné.
Odesláním objednávky prodávajícímu kupující pouze informuje o zájmu o nabízené zboží. Objednávka může být prodávajícím neakceptována, a to i bez udání důvodu.

V případě, že prodávající akceptuje pouze část objednávky, kupující je povinen uhradit pouze tuto část.
Kupující neplatí provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Kupujícím je zakázáno vyzývat prodávajícího k uzavření obchodů mimo server SikovniLide.cz, či je jinak kontaktovat za účelem porušení podmínek užívání.

4 – Prodej zboží
Prodávat zboží na SikovniLide.cz smí pouze registrovaní prodávající.
Prodávajícím může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem v České republice nebo na Slovensku, za kterou jedná fyzická osoba.
Prodávající uveřejňuje zboží k prodeji prostřednictvím internetové šablony k tomu určené. Prodávající je povinen při vkládání zboží na server uvést všechny požadované informace k nabízenému zboží.
Prodávající odpovídá za autentičnost fotografií zboží, které nabízí k prodeji a za pravdivost jeho popisu a začlenění do relevantní kategorie zboží. Prodávající musí mít právo k užití těchto fotografií dle platných právních předpisů České republiky.
Prodávající má možnost aktualizovat nabídku svého zboží (popis, počet kusů apod.), jako i odstranit zboží z nabídky (pozor: z důvodu zachování webových odkazů nelze výrobek úplně odstranit, lze ho ale po přihlášení do vlastního účtu deaktivovat (vyřadit z nabídky) pomocí odznačení ikonky “vystavit zboží” u konkrétního výrobku, nebude tak zpřístupněn ostatním uživatelům portálu).
Prodávající se zavazuje nijak nezveřejnit své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail apod.) za účelem přímého kontaktu s kupujícím ani nijak jinak nabádat k uzavření obchodu mimo server SikovniLide.cz.
Prodávající je povinen po obdržení objednávky tuto objednávku potvrdit nebo odmítnout v celé výši nebo její část, a to nejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky kupujícím.

Přijetím objednávky vzniká prodávajícímu povinnost postupovat dle předem stanovených pokynů a vyexpedovat zboží po zaplacení objednávky (v případě dobírky po obdržení objednávky) bez zbytečného odkladu.
Zakázané zboží:
Zakázáno je nabízet zejména následující zboží:
Zboží, jež neodpovídá všeobecnému označení „rukodělné“;
Zboží, jehož koupě či prodej je v rozporu s právními předpisy ČR;
Zboží, jehož prodejem dochází k porušování duševního vlastnictví;
Pornografické, nebo jiné pohoršující materiály;
Služby (výjimkou jsou nabídky kategorii Kurzy)
Prodávající je povinen uvést plnou cenu za zboží včetně DPH, za kterou je ochoten zboží prodat. Z této konečné ceny se vypočítá provize. Cena zboží musí být přiměřená k podstatě nabízeného zboží z hlediska pracnosti, použití materiálů apod.

5 - PROVIZE
Výše provize činí 10% z prodejní ceny zboží.
Povinnost uhradit provizi vzniká prodávajícímu v momentě potvrzení objednávky od kupujícího. Provize za jednotlivé položky se načítá a prodávajícímu se vystavuje elektronicky faktura jednou měsíčně. Minimální provize za jednu položku činí 1 korunu českou.
V případě, že kupující nezaplatí cenu za objednané zboží a z tohoto byla započítána provize, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. V takovém případě se provize z nezaplacené objednávky v případě uznání ze strany provozovatele stornuje. V případě, kdy faktura je již vystavena, bude prodávajícímu v případě uznání ze strany provozovatele poskytnuta sleva v dalším zúčtovacím období.
Splatnost faktur za provize je uvedena na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky provize na účet provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit penále ve výši 0,5% z celkové fakturované částky za každý den opoždění platby. Provozovatel je oprávněn rovněž vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

6 – Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci existujícím uživatelům, případně ji nepovolit novým zájemcům, a to i bez udání důvodu. Provozovatel se nezavazuje k uchováváním všech uživatelských dat na serveru SikovniLide.cz.
Provozovatel nijak nezodpovídá za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím.
V případě sporu je provozovatel oprávněn, nikoli povinen poskytnout kupujícímu či prodávajícímu údaje o protistraně.
Provozovatel má právo kdykoli odstranit zboží ze systému a to i bez udání důvodu.
Provozovatel má právo disponovat s vloženými fotografiemi uživatelů k propagačním účelům SikovniLide.cz.

7 – Neprodejní sekce
V neprodejní sekci uřčené pro komunikaci mezi prodejci a kupujícími je zejména zakázáno:
Zveřejňování nebo umožňování dohledání přímých osobních údajů (telefonní číslo, adresa, e-mail);
Zveřejňování odkazů na web, facebook, nebo jiné komunitní servery;
Vkládání reklam, nebo odkazů reklamního charakteru;
Uveřejňovat komentáře, které by mohly mít protiprávní charakter.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smazat nevhodné příspěvky a to i bez udání důvodu.

8 – Ochrana osobních údajů
Provozovatel zachází s veškerými informacemi uvedenými uživateli při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za zde uvedených podmínek.
Uživatel uděluje provozovateli souhlas s nakládáním jím zveřejněných údajů v souvislosti s provozem SikovniLide.cz a s poskytováním těchto údajů kupujícím a prodávajícím v případě zájmu o nabízené zboží či reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

9 – Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit Podmínky užívání. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky užívání změněny a zaslat jejich aktualizovanou verzi prostřednictvím elektronické pošty registrovaným uživatelům. V případě nesouhlasu s aktualizovanou verzi Podmínek užívání je uživatel povinen kontaktovat provozovatele do 7 dní od odeslání těchto podmínek provozovatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše provize za uskutečněný prodej.

Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru SikovniLide.cz nebo jeho částí.